Imajući u vidu tekuću pandemiju COVID-19 (korona virusa) širom sveta, pod ovim nepredviđenim okolnostima, Organizacioni odbor naučnog skupa „Popularna muzika Balkana” bio je primoran da donese odluku o otkazivanju naučnog skupa zakazanog za 17. i 18. jun 2020. godine u Beogradu, Srbija.

Ovu tešku odluku doneli smo u svetlu razvoja događaja proteklih nekoliko dana, uzimajući u obzir porast upozorenja od strane medicinskih i naučnih eksperata, kao i zabranu putovanja i kretanja. Jednoglasno smo doneli odluku da naučni skup „Popularna muzika Balkana“ odložimo, znajući da su dobrobit i sigurnost svih nas od najveće važnosti.

Zahvaljujemo Vam se na podršci i na razumevanju.

Blagovremeno ćemo Vas obavestiti o novom datumu konferencije.

Radujemo se najavi novog termina „Popularne muzike Balkana“ i saradnji!

Organizacioni odbor

Institut za etnologiju i antropologiju, Odeljenje za etnologiju i antropologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu i Centar za istraživanje popularne muzike imaju čast da vas pozovu na međunarodni naučni skup

Popularna muzika Balkana

17-18. jun 2020. Beograd, Srbija

Skroluj dole

Popularna muzika

„Popularna muzika“ je termin sa kojim se svakodnevno susrećemo u javnom diskursu što kao posledicu, između ostalog, povlači i mnogostrukost značenja ove sintagme, kako na globalnom, tako i na lokalnom nivou. Imajući u vidu polisemičnost sintagme „popularna muzika“, ova konferencija predstavlja nastojanje da se popularna muzika sagleda iz ugla različitih disciplina, sa istraživačkim fokusom smeštenim na područje Balkana.
Imajući na umu interakciju raznolikih kulturnih sadržaja, praksi i identiteta, popularna muzika predstavlja plodno istraživačko polje kome mogu pristupiti različite društveno- humanističke discipline i poddiscipline, uz sve njima svojstvene istraživačke tradicije i perspektive. Područje Balkana nameće se kao naročito istraživački izazovno. S jedne strane, odrednica „Balkan“ se odnosi na geografski prostor čije granice, međutim, često nisu jasno definisane. S druge strane, Balkan se, iako kulturno veoma šarolik, kako u okviru samog Balkana, tako i izvan njega, neretko sagledava kao nosilac „autentičnosti“ ˗ kao nosilac autentične kulture, pa i autentičnog zvuka.
Ovom međunarodnom, interdisciplinarnom konferencijom nastojimo da preispitamo značaj i mesto popularne muzike u kontekstu balkanskih zemalja, da kroz prizmu popularne muzike Balkana preispitamo međuodnos globalnosti i lokalnosti, kao i da preispitamo da li je, i koje je, elemente popularne muzike s datog prostora moguće okarakterisati kao „autentične“. Pored toga, a u skladu sa različitim razumevanjem Balkana – kao geografske odrednice s nejasnim i fludnim granicama, ali i kao simboličkog konstrukta – težimo da preispitamo da li se, i na koji način, njegove granice (re)definišu uz pomoć popularne muzike.

Odabrane teme

Dobrodošli su radovi koji obuhvataju, ali nisu ograničeni na predložene teme:

Konferencijske prezentacije podrazumevaju izlaganje u trajanju od 15 minuta, kao i dodatnih 10 minuta za pitanja i diskusiju.
Jezici konferencije su engleski, i svi jezici Balkana. Powerpoint prezentacije, ukoliko postoje, bi trebalo da budu na engleskom jeziku.

Rokovi

Rok za predaju apstrakata: 1. decembar 2019.
Potvrda o prijemu rada: 15. januar 2020.

Uputstva za pisanje i slanje apstrakata

Kotizacija za konferenciju se ne plaća. Organizatori ne pokrivaju troškove puta, smeštaja, obroke, niti osiguranje.

Program

U pripremi

Lite Plan

$25

Per Month

 • 3GB Storage
 • 10GB Bandwidth
 • 5 Databases
 • 30 Email Accounts
Get Started

Pro Plan

$50

Per Month

 • 5GB Storage
 • 20GB Bandwidth
 • 15 Databases
 • 70 Email Accounts
Get Started

Organizatori

Naučni odbor

 • Prof. dr Vesna Mikić, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija (predsednica odbora)
 • Doc. dr Marija Ajduk, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija (predsednica odbora)
 • Prof. dr Franco Fabbri, Conservatorio "Arrigo Boito" di Parma and Department of Computer Science, State University of Milan, Italija
 • Prof. dr Dario Martinelli, Kaunas University of Technology, Lithuania
 • Dr Jelena Jovanović, viši naučni saradnik, Muzikološki institut SANU, Beograd, Srbija
 • Prof. dr Vlado Kotnik, Faculty of Humanities, University of Primorska (MS FH UP), Koper, Slovenija
 • Dr Rory Archer, Centre for Southeast European Studies, University of Graz, Austrija
 • Dr Mišo Kapetanović, Centar za napredne studije, Univerzitet Rijeka, Hrvatska
 • Prof. dr. phil. Saskia Jaszoltowski, Institut für Musikwissenschaft, Karl-Franzens-Universität Graz, Austrija
 • Prof. dr Gérôme Guibert, Université Paris 3 – Sorbonne Nouvelle, Francuska
 • Dr Wolf-Georg Zaddach, University of Music, Weimar, Nemačka
 • Doc. dr Ljubica Milosavljević, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Prof. dr Marko Pišev, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Doc. dr Biljana Leković, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija
 • Bojana Radovanović MA, Muzikološki institut SANU, Beograd, Srbija

Organizacioni odbor

 • Doc. dr Nina Kulenović, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Doc. dr Mladen Stajić, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Nevena Milanović MA, Filozofski fakultet, Beograd, Srbija
 • Doc. dr Milan Milojković, Akademija umetnosti, Novi Sad, Srbija
 • Adriana Sabo MA, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija
 • Maša Spaić MA, Fakultet muzičke umetnosti, Beograd, Srbija

Kontakt

Email: popularnamuzikabalkana@gmail.com

Plenarni predavači

Catherine Baker
Dr Catherine Baker Research Coordinator for History and Senior Lecturer in 20th Century History, Faculty of Arts Cultures and Education, School of Histories Languages and Cultures, University of Hull, UK

Catherine Baker is Senior Lecturer in 20th Century History at the University of Hull, UK. Her first book, Sounds of the Borderland: Popular Music, War and Nationalism in Croatia since 1991 (2010) won the British Association for Slavonic and East European Studies’ George Blazyca Prize and was translated by Biblioteka XX vek in 2011. She has continued to work on popular music in south-east Europe throughout her career, and her most recent book Race and the Yugoslav Region: Postsocialist, Post-Conflict, Postcolonial? (2018) takes popular music as the starting point in examining the region’s ambiguous yet undeniable position in the global politics of race.

Ana Hofman
Dr Ana Hofman Senior Research Fellow, Assistant Professor, Institute of Culture and Memory Studies ZRC SAZU, Ljubljana, Slovenia

Ana Hofman je viša naučna saradnica na Institutu za kulturalne i studije sećanja Naučno-istraživačkog centra Slovenačke akademije nauka i umetnosti u Ljubljani. Njeni istraživački interesi leže na preseku između studija muzike i zvuka i studija sećanja, sa fokusom na aktivizmu i društvenom značenju otpora u prošlosti i danas. Dr. Hofman koristi podjednako arhivske i etnografske metode za istraživanje muzike i zvuka u vreme socijalizma i današnjih konjuktura između neoliberalizma i postsocijalizma na području bivše Jugoslavije. Objavila je više članaka i poglavlja u zbornicima, a posebno mesto zauzimaju dve monografije: Staging Socialist Femininity: Gender Politics and Folklore Performances in Serbia (Socijalistička ženskost na sceni: Politike roda i folklor u Srbiji, Brill, 2011) i Novi život partizanskih pesama (Biblioteka XX vek, 2016). U letnjem semestru 2018 je Ana Hofman bila gostujuća istraživačica na Postdiplomski školi City University-ja u New Yorku kao stipendistkinja Fulbright fondacije. Trenutno piše monografiju pod nazivom: Socialism, Now! Music and Activism after Yugoslavia (Socijalizam, sada! Muzika i aktivizam posle Jugoslavije) koja se bavi pitanjima zvučnog oživljavanja kulturnog sećanja na antifašizam u trenutku krize globalnog neoliberalizma.

Prostor

U pripremi